הצהרת פרטיות

כללי

להלן תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת לין ביכלר, ח.פ 511165664.

הטקסטים להלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד ומחייבים את כלל הגולשים ללא הבדל מין.

קרא אותם בעיון בטרם אתה עושה שימוש באתר זה. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות נועדו להסביר לגולש את אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.
שהותך באתר מאשרת שקראת והבנת את תנאי השימוש והוראות הפרטיות ובעצם הגישה שלך לאתר אתה מאשר, ללא כל תנאי ו/או סייג, שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן מחייבים אותך כאילו חתמת בשמך על הסכמה לתנאים.
אם אינך חפץ להיות מחוייב לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עליך להפסיק לגשת באתר ו/או לגלוש באתר.
לבעלי האתר נתונה הרשות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת, וידוע לך שאין הם חייבים למסור עדכון אישי בנושא, אלא רק לעדכן את עמוד תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר או בכל עת אחר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לאחר ששונו.
השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. כל התכנים המוצגים באתר אינם נושאים באחריות מכל סוג שהיא, כולל מפורשת או משתמעת, וזאת ללא קשר למאמצים של בעלי האתר להציג תוכן איכותי ומדויק. למרות האמור יתכנו טעויות או חוסר דיוקים בתוכן המפורסם באתר. הינך מודע לכך כי התכנים באתר מוצגים באופן כללי וייתכן שאינם מתאימים לכל אדם באשר הוא ולצרכיו הייחודיים. לכן, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כותבי התכנים, מציגי התוכן, בעלי האתר ואלו הבאים אתו בקשר על מנת לפרסם את התוכן שלהם באתר ו/או מי מטעמם, בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיותיך ודרישותיך, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. חלה עליך החובה לבדוק את המידע לפני שאתה מבצע פעולה כלשהי בהסתמך על המידע המופיע.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואין אנו אחראים להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

דיוור והודעות

עם כניסה לאתר ולחיצה על אישור קבלת דיוור, יחשב המשתמש כמי שמעוניין לקבל הודעות ועדכונים מצד האתר. ההודעות ימסרו על ידי דיוור ישיר באמצעים השונים לרבות, הודעות דואר אלקטרוני והודעות SMS, וואטסאפ וכיו"ב. בנוסף לאמור לעיל, משתמשים אשר ימסרו פרטיהם למוקד שירות הלקוחות של החברה או לאחד מנציגי החברה (להלן- “הנרשמים לדיוור”) או ישלחו קורות חיים לחברה, או ימלאו את פרטיהם בהודעה או בלינק שישלח, יהיו זכאים לקבל עדכונים לפי תכנית זו. עדכונים כאמור יכול שימסרו באמצעות דואר אלקטרוני, ככל שנמסרה כתובת דואר אלקטרוני על ידי המשתמש, או באמצעות הודעות טקסט ו/או וואטסאפ, ככל שנמסר מספר טלפון שאליו ניתן לשלוח הודעות טקסט או בכל דרך תקשורת אחרת.
מובהר כי משתמש אשר יבקש לגרוע את שמו מרשימת הדיוור (מכל סוג שהוא), יודיע על כך, ע”י שליחת מייל לכתובת office@l-b.co.il או במסגרת מענה לכל אחת מהודעות הדואר האלקטרוני שיתקבלו על ידו בעתיד.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילי האתר רשאים לערוך, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.
אנו מכבדים את הפרטיות של גולשי האתר ומדיניות הפרטיות של האתר מסבירה את הזכויות והחובות של גולשי האתר בנוגע למידע אישי שהגולשים מגלים לאתר.
הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינך כגולש האתר מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

שימוש במידע

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני ופרטים אישיים נוספים. גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. כמו כן, במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודות הגולש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים, מוצרים ומשרות שנבחרו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו ועוד. הגולש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הינו מסכים לאיסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע. מערכת האתר שומרת מקצת מן המידע במאגריה ועושה בהם שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות ו/או פי הוראות כל דין. זאת לצורך מטרות אלה ואחרות ולצורך שימוש הגולש בשירותים ותכנים שונים המוצעים באתר.
לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי.
לצורך פרסום מידע, צריכת שירותים באתר כולל פרסום מודעות באזורים המוקדשים לכך באופן ייעודי לצורך התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו לגולש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של הגולש. מידע זה לרבות פרטים שישאיר באופן פעיל באתר, יכול וייאסף על ידי מפעלי האתר או על ידי המפרסמים באתר בדרכים שונות לצורך פנייה אישית אל הגולש לצורך פרסום או במקרי הצורך או בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר מי מהוראות הסכם השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמשת או במקרה מחלוקת עם הגולש. לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ואו ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אולם באופן שלא יזהה את הגולש באופן אישי.
לצורך מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.
מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.
עוגיות Cookies

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב"עוגיות" .(Cookies)
עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את הגולש באופן אישי, אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילות הגולש באתר במגוון היבטים רחב. הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

פרסומות באתר

מערכת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, המערכת מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ו/או מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הגולש בהצעות שירות, תכנים, מידע או בפרסומות של האתר או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הגולש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הגולש. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי הגולש. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר. אם הגולש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע כזה על ידי גורמים שלישיים אלו לרבות מפרסמים.

סודיות

בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במדיניות שלנו בנושא פרטיות, כל תקשורת או חומר שתעביר אלינו, או תפרסם באתר, בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה, הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם. האתר ו/או מי מהצדדים הקשורים אליו רשאים להשתמש במידע או חומרים אלה, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתו, גילויו, העברתו, פרסומו, שידורו ופרסום נוסף שלו. זאת ועוד, האתר והצדדים הקשורים אליו, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע או חומר שתשלח לאתר מכל סיבה.

היעדר אחריות

השימוש שלך באתר הוא על אחריותך בלבד. בשום מקרה האתר או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.
אין אנו ערבים ואין אנו מתחייבים שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר וכל צד המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו, אינו נושא בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משרות, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות הגולש באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד, בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. מובהר כי כל התכנים ו/או השירותים המופיעים באתר זה מובאים “כמות שהם” (as-is) ובכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות מתארת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, אופן השימוש שלנו במידע, הגורמים שאיתם אנו משתפים את המידע והזכויות ואפשרויות הבחירה העומדות לרשות המשתמשים בנוגע לשימוש הנעשה במידע שלהם. נוסף לכך, מדיניות הפרטיות מתארת את האמצעים הננקטים כדי להגן על המשתמש ולאבטח את המידע. בהמשך יוסבר כיצד המשתמש יכול לפנות אלינו בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו כדי לממש את זכויותיו.

המידע שאנו אוספים

אנו אוספים מידע אישי לגביך בדרכים שונות – לדוגמא: דרך האתרים וערוצי הרשתות החברתיות שלנו, אתרים חיצוניים בהם אנו מפרסמים, באירועים שאנו עורכים ודרך הטלפון, הוואטסאפ, הדואר האלקטרוני והפקס, באמצעות מועמדויות למשרות ובהקשר של גיוס אישי, שיחות יזומות, וכן בהקשר של קשרי הגומלין ושיתופי פעולה שאנו מקיימים עם לקוחות וספקים. אנו עשויים לאסוף מידע אישי מהסוגים הבאים (ככל שמתיר החוק המקומי):

 • פרטי יצירת קשר (כגון שם, כתובת דואר, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו').
 • שם משתמש וסיסמה, כאשר אתה (המשתמש) מבצע רישום באתרים שלנו.
 • מידע שאתה מספק על חברים או אנשים אחרים שאתה מעוניין כי ניצור אתם קשר; וכן
 • פרטים אחרים שאתה עשוי לספק לנו, כמו, לדוגמה, באמצעות סקרים או הלשונית 'צור קשר' באתרים שלנו.

נוסף לכך, אם אתה מועמד למשרה והגשת מועמדות או יצרת חשבון כדי להגיש מועמדות למשרה, אנו עשויים לאסוף עליך מידע אישי מהסוגים הבאים (ככל שמתיר החוק):

 • היסטוריית תעסוקה, השכלה, שירות צבאי.
 • כישורי שפה ומיומנויות אחרות הקשורות במשרה.
 • מס' תעודת זהות או מספר זיהוי ממשלתי אחר.
 • תאריך לידה.
 • מין.
 • פרטי חשבון בנק.
 • מעמד אזרחי ואישורי עבודה.
 • מידע על מוגבלויות ובעיות בריאות.
 • תוצאות של בדיקות סמים ובדיקות רקע אחרות (כולל רישום פלילי).
 • מידע על הטבות.
 • מידע הקשור במיסוי.
 • מידע מטעם ממליצים.
 • מידע הנכלל בקורות החיים שלך, מידע שתספק לגבי תחומי העניין של בנושאי קריירה ופרטים אחרים לגבי התאמתך או הסמכתך להעסקה.

נוסף לכך, אנו עשויים לאסוף מידע שתספק לנו לגבי יחידים אחרים, כגון פרטים על אנשי קשר לשעת חירום.

מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים

כאשר אתה מבקר באתרים שלנו, אנו עשויים לאסוף פרטים מסוימים באמצעים אוטומטיים, כגון קובצי Cookie משואות אינטרנט ויומנים של שרתי אינטרנט. סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף באמצעים אלה כוללים כתובת IP מזהה התקן ייחודי, מאפייני דפדפן, מאפייני התקן, פרטי מערכת ההפעלה, העדפות שפה, כתובות אינטרנט מפנות, מידע על הפעולות שבוצעו באתרינו, תאריכים ושעות של הביקורים באתרינו ונתונים סטטיסטיים אחרים על השימוש. קובץ Cookie הוא קובץ שהאתרים שלנו שולחים למחשב של המבקר או התקן אחר המחובר לאינטרנט, כדי לאפשר זיהוי ייחודי של הדפדפן של אותו מבקר או כדי לאחסן מידע או הגדרות בדפדפן. משואת אינטרנט, הקרויה גם 'תג אינטרנט', 'תג פיקסל' או 'GIF שקוף' מקשרת דפי אינטרנט לשרתי אינטרנט ולקובצי ה-Cookie  שלהם ומשמשת להעברת המידע הנאסף באמצעות קובצי ה-Cookie  בחזרה לשרת אינטרנט. באמצעות שיטות אוטומטיות אלה לאיסוף מידע, אנו עשויים להשיג 'נתוני זרם הקלקות', דהיינו יומן המתאר את הקישורים ופריטי תוכן אחרים שהמבקר לחץ עליהם תוך כדי גלישה באתר אינטרנט. תוך כדי הגלישה של המבקר באתר, אנו עשויים לתעד את הפעולות שהוא מבצע ולאחסן אותן. אנו מקשרים בין מרכיבי נתונים מסוימים שאספנו באמצעים אוטומטיים, כגון פרטי הדפדפן שלך, לבין פרטים אחרים שהשגנו לגביך, כדי שנוכל לדעת, לדוגמה, אם פתחת הודעת דוא"ל מסוימת ששלחנו אליך. הדפדפן שלך עשוי לכלול הסברים כיצד לקבל התרעה כאשר מתקבלים במחשב קובצי Cookie מסוגים מסוימים, או כיצד להגביל או להשבית סוגים מסוימים של קובצי Cookie. עם זאת, עליך לזכור כי ללא קובצי Cookie ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל התכונות הקיימות באתרים שלנו. ככל שהדבר מתחייב על פי החוק החל, אנו נפנה אליך לקבלת הסכמתך לפני שנאסוף עליך מידע אישי באמצעות קובצי Cookie או אמצעים אוטומטיים דומים.

גם ספקים חיצוניים של יישומים, כלים, יישומונים ותוספים של צדדים שלישיים, כגון כלי שיתוף ברשתות חברתיות, עשויים להשתמש באמצעים אוטומטיים כדי לאסוף מידע בנוגע לפעילותך ההדדית עם אותן תכונות. מידע זה נאסף במישרין על ידי ספקי התכונות האמורות וכפוף למדיניות או הודעות הפרטיות של אותם ספקים. בכפוף לחוק החל, החברה אינה נושאת באחריות לנוהלי המידע של אותם ספקים.

כיצד אנו משתמשים במידע הנאסף

אנו משתמשים במידע המתואר לעיל לביצוע הפעילויות הבאות (ככל שמתיר החוק):

 • הספקת פתרונות כוח עבודה וחיבור בין אנשים לעבודות.
 • יצירה וניהול של חשבונות מקוונים.
 • ניהול קשרינו עם לקוחות וספקים.
 • שליחת חומרים פרסומיים, התרעות בנוגע למשרות פנויות וסוגים נוספים של תכתובת.
 • תקשורת לגבי אירועים מיוחדים, מבצעים, תוכניות, הצעות, סקרים, תחרויות וחקר שווקים וניהול ההשתתפות בהם.
 • תגובה לפניות ולבירורים של יחידים.
 • הפעלה, הערכה ושיפור של עסקינו (כולל ניתוח, פיתוח ושיפור של השירותים שלנו; ניהול התקשורת שלנו; ניתוח נתונים, ניהול חשבונות, ביקורות ופונקציות פנימיות אחרות).
 • הגנה מפני הונאות, וכן כולל זיהוי וניסיונות למנוע פעילויות בלתי חוקיות אחרות או תביעות וחבויות אחרות; וכן
 • עמידה בדרישות החוק, תקני תעשייה ישימים, התחייבויות חוזיות ועקרונות מדיניות שלנו, וכן אכיפתם.

מלבד הפעילויות המנויות לעיל, אם אתה מועמד למשרה והגשת מועמדות או יצרת חשבון כדי להגיש מועמדות למשרה, כפי שמתיר החוק המקומי, אנו עושים שימוש במידע המתואר במדיניות הפרטיות כדי:

 • לספק לך הצעות תעסוקה ועבודה.
 • לספק לך שירותי כוח אדם, כולל ניהול של תוכניות הטבות, שכר, ניהול ביצועים ונקיטת אמצעים משמעתיים.
 • לספק לך שירותים נוספים, כגון ייעוץ קריירה ושירותי שינוי קריירה.
 • להעריך את מידת התאמתך להיחשב מועמד להעסקה ואת כישוריך להיחשב מועמד לתפקידים שונים; וכן
 • לבצע פעולות של ניתוח נתונים, כגון: (א) ניתוח מאגר המועמדים להעסקה והמועמדים שלנו; (ב) הערכת ביצועים ויכולות אישיים, כולל דירוג של מיומנויות הקשורות בעבודה; (ג) זיהוי פערי מיומנות או אי מיומנות; (ד) שימוש במידע כדי להתאים יחידים להזדמנויות העסקה פוטנציאליות; וכן (ה) ניתוח נתונים מערוצי גיוס (מגמות בכל הנוגע לנוהלי גיוס).

אנו עשויים להשתמש במידע גם בדרכים אחרות, שעליהן נספק לך הודעה ספציפית בעת האיסוף או לפניו.

נוסף לכך, אנו משתמשים במידע הנאסף באמצעות קובצי Cookie משואות אינטרנט, פיקסלים, יומנים של שרתי אינטרנט ואמצעים אוטומטיים אחרים למטרות כמו (א) התאמה אישית של השימוש שעושה המבקר באתרים שלנו; (ב) הספקת תוכן מותאם במיוחד לתחומי העניין של המשתמש ולאופן שבו מבקרים משתמשים באתרים שלנו; וכן (ג) ניהול היבטים אחרים של עסקי החברה. ככל הדבר מתחייב על פי החוק החל, אנו נפנה אליך לקבלת הסכמתך לפני שנאסוף עליך מידע באמצעות קובצי Cookie או אמצעים אוטומטיים דומים. 

באתרים שלנו אנו נעזרים גם בשירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים, כגון Google Analytics  וכדומה, אותם ספקים של שירותי אנליטיקה נעזרים בטכנולוגיות כמו קובצי Cookie יומנים של שרתי אינטרנט ומשואות אינטרנט כדי לסייע לנו בניתוח האופן שבו אתה עושה שימוש באתרינו. אנו עשויים לשתף את המידע הנאסף באמצעים אלה (כולל כתובת IP עם אותם ספקים של שירותי אנליטיקה או גורמים חיצוניים רלוונטיים המשתמשים במידע, לדוגמה, כדי להעריך את השימוש באתרים. כדי לברר פרטים נוספים על שירותי האנליטיקה האמורים וכיצד לבטל את הסכמתך לאיסוף המידע, בקר באתרים הבאים או בכל אתר אחר:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

פרסום המבוסס על תחומי עניין

באתרים שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע על פעילויותיך המקוונות במטרה לספק לך מודעות על מוצרים ושירותים בהתאמה מיוחדת לתחומי העניין האישיים שלך. נוסף לכך, אנו עשויים להשיג מידע למטרות אלה גם מאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שהמודעות שלנו מוצגות בהם. סעיף זה במדיניות הפרטיות שלנו מכיל פרטים והסברים על אפשרויות הבחירה העומדות לרשותך וכיצד לממש אותן.

ייתכן שתראה מודעות של החברה באתרי אינטרנט אחרים, כגון לוחות דרושים או עמודי פייסבוק וכו', כיוון שאנו מעסיקים רשתות פרסום חיצוניות. באמצעות אותן רשתות פרסום, אנו יכולים לכוון את המסרים שלנו למשתמשים באמצעות כלים דמוגרפיים, המבוססים על תחומי עניין, וכלים הקשריים. באמצעות רשתות הפרסום, אנו יכולים לעקוב אחר הפעילויות המקוונות שלך לאורך זמן על ידי איסוף מידע באמצעים אוטומטיים – ובין השאר, באמצעות קובצי Cookie של צדדים שלישיים, יומנים של שרתי אינטרנט, פיקסלים ומשואות אינטרנט. אותן רשתות נעזרות במידע הזה כדי להציג לך מודעות שעשויות להתאים לתחומי העניין האישיים שלך. המידע שרשתות הפרסום שלנו עשויות לאסוף בשמנו כולל נתונים על הביקורים שלך באתרי אינטרנט המציגים פרסומות כגון הדפים או המודעות שאתה מעניין בהם והפעולות שאתה מבצע באותם אתרים. איסוף הנתונים מתבצע הן באתרים שלנו והן באתרי אינטרנט של גורמים חיצוניים המשתתפים באותן רשתות מודעות. תהליך זה גם מסייע לנו לעקוב אחר יעילות מאמצי השיווק שלנו. כדי לברר כיצד לבטל את הסכמתך לפרסום המבוסס על תחומי עניין דרך רשתות מודעות, בקר בכתובת http://www.aboutads.info/choices/ ככל שהדבר מתחייב על פי החוק החל, אנו נפנה אליך לקבלת הסכמתך לפני שנשתמש במידע שלך לפרסום המבוסס על תחומי עניין.

האתרים שלנו אינם בנויים להגיב לאיתות 'נא לא לעקוב' מצד דפדפני אינטרנט.

המידע שאנו משתפים עם אחרים

אנו איננו חושפים את המידע האישי הנאסף עליך, למעט כמפורט במדיניות הפרטיות או בהודעות נפרדות שאנו מספקים בהקשר עם פעילויות ספציפיות. אנו משתפים מידע אישי עם ספקים המגישים שירותים בשמנו, בהתאם להנחיותינו. איננו מאשרים לאותם ספקים להשתמש במידע או לחשוף אותו, למעט כנדרש לביצוע השירותים בשמנו או כדי לעמוד בדרישות החוק. ייתכן שנשתף את המידע האישי שלך גם (א) עם חברות בנות וחברות מסונפות שלנו; (ב) אם אתה מועמד למשרה, עם לקוחות המזמנים הזדמנויות תעסוקה או המביעים עניין בהשמת מועמדים מטעמנו; וכן (ג) עם גורמים אחרים שאתם אנו מקיימים קשרי עבודה, כגון יועצי השמה וקבלני משנה – וכל זאת במטרה למצוא לך משרה.

נוסף לכך, אנו עשויים לחשוף מידע לגביך (א) אם נידרש לעשות כן על פי חוק או במסגרת של הליך משפטי; (ב) בפני רשויות אכיפה או פקידי ממשל אחר, על סמך בקשה לגילוי פרטים מכוח החוק; וכן (ג) אם נהיה סבורים כי הדבר נחוץ או מתבקש כדי למנוע נזק גופני או הפסד כספי או בהקשר עם חקירה של חשד להונאה או פעילות בלתי חוקית. נוסף לכך, אנו שומרים על הזכות להעביר מידע אישי שיש לנו עליך אם נמכור או נעביר את עסקינו או את נכסי החברה, באופן מלא או חלקי, כולל במקרה של ארגון מחדש, פירוק או חיסול.

המידע הנאסף באמצעות תוספים ויישומונים של צדדים שלישיים באתרים (כגון מידע בנוגע לשימושך בכלי שיתוף ברשת חברתית), נאסף במישרין על ידי הספקים של אותם תוספים ויישומונים. אותו מידע כפוף למדיניות הפרטיות של ספקי התוספים והיישומונים האמורים, וחברתנו אינה נושאת באחריות לנוהלי המידע של גורמים אלה.

זכויותך ואפשרויות הבחירה שלך

 אנו מציעים לך אפשרויות בחירה מסוימות בהקשר עם המידע האישי שאנו אוספים עליך והאופן שבו אנו מתקשרים עמך. כדי לעדכן את העדפותיך, עליך לבקש מאתנו להסיר את המידע שלך מרשימות הדיוור שלנו, לממש את זכויותיך או להגיש בקשה. צור עמנו קשר לפי ההסברים המובאים בסעיף 'כיצד ניתן ליצור אתנו קשר' במדיניות הפרטיות. ככל שהדבר מותר על פי חוק, תוכל לבקש גישה למידע הפרטי שלך שאותו אנו מנהלים או לבקש שנתקן, נערוך, נמחק או נחסום את המידע, וזאת על ידי פנייה אלינו כמפורט להלן. כאשר הדבר מותר על פי החוק, אתה רשאי בכל עת לבטל הסכמה שנתת לנו בעבר או להתנגד מטעמים שבחוק לעיבוד המידע האישי שלך, ובמקרה כזה נחיל את העדפותיך מאותו מועד ואילך.

כדי לברר כיצד תוכל לבטל את הסכמתך לפרסום המבוסס על תחומי עניין דרך רשתות מודעות, בקר בדף ביטול הסכמת צרכן בכתובת http://www.aboutads.info/choices/. 

כיצד אנו מגנים על מידע אישי

אנו נוקטים אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים במטרה להגן על המידע האישי שאתה מספק לנו מפני השמדה, אובדן, שינוי, גישה, חשיפה או שימוש לא מכוונים, בלתי חוקיים או לא מורשים.

קישורים לאתרים, יישומים ושירותים של צד שלישי

לנוחותך ולידיעתך, האתרים שלנו עשויים להציע קישורים לאתרים, יישומים ושירותים של צדדים שלישיים שהפעלתם נתונה בידי חברות חיצוניות. ייתכן  שבאותן חברות קיימות הודעות או הנחיות מדיניות משל עצמן בנושאי פרטיות, ואנו ממליצים בחום שתעיין בהן. איננו נושאים באחריות לנוהלי הפרטיות של אף אתר, יישום או שירות שאינם של לין ביכלר.

כיצד ניתן ליצור איתנו קשר

בכל שאלה או הערה לגבי מדיניות הפרטיות, או אם תרצה לממש את זכויותיך או לבקש כי נעדכן מידע שברשותנו לגבי העדפותיך, כתוב אל:

חברת לין ביכלר, ביאליק 80, רמת גן