תנאי שימוש

לפני השימוש באתר אינטרנט זה, אנא קרא תנאים אלה בעיון.

מטעמי נוחות, התוכן באתר הינו בלשון זכר, אולם התוכן המוצג מופנה לגברים ונשים כאחד.

1. תוכן האתר

1.1 השימוש באתר על תכניו ושירותיו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתנאי השימוש של אתר זה. השימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים.

1.2 חברת לין ביכלר אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בתכנים באתר ולא תישא באחריות כלשהי לתכנים ו/או לנכונותם. החברה רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, החברה אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי.

1.3 חברת לין ביכלר מציגה ומציעה את הצעות העבודה באתר כפי שהתקבלו מלקוחותיה. החברה אינה אחראית לתוכן הצעות העבודה באתר ולתנאי ההעסקה ולא תישא באחריות, חובות, נזק או אבדן שינבעו משימוש בתכנים אלה, לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.

1.4 מטעמי נוחות בלבד, תוכן האתר, לרבות תוכן הצעות העבודה באתר, לרוב מוצגות בלשון זכר. אולם, התוכן והצעות העבודה באתר מתייחסות לנשים וגברים כאחד.

1.5 כל קישור ("לינק") המופיע באתר לאתרים אחרים, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

2. איסוף מידע

2.1 על מנת לקבל שירותים מחברת לין ביכלר דרך האתר, נדרש כל משתמש למסור מידע כגון: שם, כתובת, טלפון, אימייל וקורות חיים. מטרת קבלת המידע מהמועמד, היינה לאפשר לחברת לין ביכלר לבצע ו/או להציע את שירותיה וכן לשפר ולייעל את השירות למועמדים וללקוחות החברה.
2.2 חברת לין ביכלר תפעל כמיטב יכולתה על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים כיום בשוק,
את אבטחת מידע המועמד מפני גישה בלתי מורשית.
2.3 השימוש במידע המועמד יעשה בהתאם לנוהלי חברת לין ביכלר. החברה שומרת על זכותה להעביר את מידע המועמד לצדדים שלישיים, כפי שביקש המועמד. וכן לצדדים שלישיים נוספים, על פי שיקול דעתה של החברה, לתועלתה ו/או לתועלת המועמד.

3. שימוש באתר

3.1 אין לבצע באתר זה, או באמצעותו, שימוש למטרות בלתי חוקיות.

3.2 הנהלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית למנוע מגולשים שימוש באתר זה, באופן זמני או לצמיתות, בכפוף לכל דין, וזאת מבלי הצורך לנמק החלטתה או להודיע על כך לגולש מראש.

3.3 אינך ראשי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור חברת לין ביכלר מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין.

3.4 התכנים באתר זה היינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר. לשם כך, עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדות שלך ולנתוני המקרה שלך.

3.5 הרישום באתר זה היינו לשימושך האישי והבלעדי. אינך רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר או אחרים. הנך מתחייב למסור פרטים אישיים ומדויקים הנדרשים לצורך הרישום והקשר השוטף עם המשתמש.

3.6 אין לרשום אדם אחר לאתר זה ללא הסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי
שהוסברו לו כל תנאי השימוש באתר.

3.7 אין לפרסם או להעביר באמצעות אתר זה כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או בלתי חוקי.

3.8 הנך,הגולש, אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תקליד באתר. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש של האתר מעת לעת על פי שיקול דעתה.ב